Stanovy

Společnost podporovatelů pozemního hokeje ve Kbelích, z.s.

Stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo

Společnost podporovatelů pozemního hokeje ve Kbelích, z.s. (dále jen SPPHK z.s.) má sídlo na adrese Žacléřská 264/10, 197 00 Praha 9 - Kbely

Čl. II

Účel spolku

SPPHK z.s. si klade za cíl podporu spolupráce rodičů a Oddílu pozemního hokeje Sokol Kbely. Hlavním cílem je ekonomická podpora a spolupráce na výkonnostním rozvoji všech hráčů oddílu. Rozvoj a aktivizace komunity rodičů a podporovatelů oddílu a to jak na hokejových tak i na mimohokejových akcích. Podpora externí komunikace.

Čl. III

Hlavní, vedlejší činnost a cíle spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění cílů účelu popsaného v čl. II., jako společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

1) Podpory hokejového i osobnostního vývoje našich dětí prostřednictvím jejich působení v klubu Sokol Kbely.

2) Podpory propagace pozemního hokeje, jako sportovního odvětví.

3) Podpory a spolupráce s oddílem na zajištění kvalitního hokejového vybavení dětí, které potřebují pro svůj růst.

4) Přípravy, organizace a realizace mimohokejových aktivit dětí a to jak v oblasti společných zážitků při různých hrách, tak i v rámci letních a zimních soustředění například.

5) Umožněním pravidelného srovnání svých sportovních dovedností na mezinárodní úrovni

6) Přispěním k jednotné prezentaci klubu v oblasti PR, propagace, ale třeba i společného oblečení

7) Aktivní pomocí a činnostmi ke zvelebování, rekonstrukci a hlavně dalšímu rozvoji sportoviště Sokola Kbely s možností využití i pro veřejnost

8) Pomoci vytvoření zázemí pro oddíl a zejména trenéry, které by vedlo k zdokonalování sportovních postupů a metodik, bez nutnosti zabývat se provozními problémy

9) Úzké spolupráce s představiteli městské části Prahy 19 Kbely, s naší domovskou městskou částí, abychom přispěli dále ke zvýšení kvality života u nás.

10) Chceme být otevřenou platformou, založenou na bázi dobrovolnictví, s maximální průhledností ve všech oblastech pro všechny naše partnery

11) Uvedené cíle zajistit i podnikatelskou činností na základě živnostenského oprávnění volné živnosti " Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona".

 

Čl. IV

Členství ve spolku

1. Členem spolku se může na základě písemné přihlášky stát fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba, která souhlasí s činností spolku, zaváže se dodržovat jeho stanovy a zaplatí členský příspěvek do 30 dnů od přijetí.

2. O přijetí člena spolku rozhoduje na základě podané přihlášky výkonný výbor. Prvními členy spolku se stávají zakladatelé spolku, podepsaní na Zápisu o shodě zakladatelů.

3. Členství ve spolku zaniká:

a. doručením písemného oznámení o vystoupení předsedovi spolku

b. úmrtím člena

c. zánikem právnické osoby

d. vyloučením člena členskou schůzí z důvodu porušení stanov spolku

e. zánikem spolku.

4. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. V

Práva a povinnosti členů spolku

1. Každý člen spolku má právo:

a. účastnit se členské schůze. Každý člen spolku má jeden hlas. Za právnickou osobu hlasuje statutární orgán nebo zmocněný zástupce

b. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku

c. být volen do orgánů spolku

d. volit orgány spolku

e. podílet se na činnosti spolku, účastnit se akcí organizovaných spolkem a využívat výhod plynoucích z členství ve spolku

f. být informován o aktivitách spolku, jeho hospodaření a nakládání se svěřenými prostředky.

 

2. Každý člen spolku má povinnost:

a. dodržovat stanovy spolku a rozhodnutí členské schůze a výkonného výboru spolku

b. řádně a včas hradit členské příspěvky, a to do 30.10. aktuálního kalendářního roku

c. dle svých možností napomáhat činnosti spolku,

d. svědomitě a účelně nakládat se spolkem svěřenými prostředky a materiálním vybavením

e. nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.

Čl. VI

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a. členská schůze

b. výkonný výbor

c. kontrolní komise.

 

Čl. VII

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a skládá se ze všech členů spolku. Členskou schůzi svolává výkonný výbor spolku nejméně jednou ročně. Výkonný výbor je povinen svolat členskou schůzi v případě, že o to písemně požádá nejméně jedna třetina členů spolku. V takovém případě musí být členská schůze svolána do 30 dnů.

2. Pozvánka na členskou schůzi musí být společně s programem zveřejněna nejméně 15 dní před konáním členské schůze, a to zasláním na e-mailové adresy nebo zveřejněním na webových stránkách spolku.

3. Členská schůze je usnášení schopná, pokud se jí zúčastní alespoň jedna polovina členů spolku. Není-li členská schůze usnášení schopná, svolá výkonný výbor do 30 dnů náhradní členskou schůzi, která je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů.

4. Členská schůze přijímá usnesení většinou hlasů přítomných v době usnášení.

5. Ze zasedání členské schůze pořizuje do 30 dnů pověřený člen spolku zápis, který ověřují dva členové přítomní zasedání členské schůze.

6. Členská schůze zejména:

a. schvaluje stanovy spolku a jejich změny

b. rozhoduje o zásadních otázkách činnosti, hospodaření a fungování spolku

c. rozhoduje o vstupu či vystoupení spolku do/z jiných spolků a právnických osob

d. schvaluje koncepci činnosti spolku za účelem dosažení cílů spolku

e. stanovuje výši členských příspěvků

f. schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku předloženou výkonným výborem

g. volí a odvolává členy výkonného výboru spolku

h. volí a odvolává členy kontrolní komise spolku

i. rozhoduje o zániku spolku.

Čl. VIII

Výkonný výbor

1. Výkonný výbor spolku se skládá z předsedy a dvou místopředsedů, volených členskou schůzí. Rozhodnutí výkonného výboru jsou přijímána většinou hlasů všech členů výkonného výboru. Výkon funkce člena výkonného výboru zaniká odvoláním člena výkonného výboru členskou schůzí nebo písemným vzdáním se funkce doručeným výkonnému výboru. Funkční období členů výkonného výboru je dvouleté. Opětovná volba člena výkonného výboru je možná.

2. Výkonný výbor řídí činnost spolku a rozhoduje ve věcech, které nejsou stanovami výslovně vyhrazeny jinému orgánu spolku.

3. Výkonný výbor jedná a podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis alespoň dva členové výkonného výboru spolku.

4. Výkonný výbor se schází v případě potřeby nebo na žádost kteréhokoliv člena tohoto výboru. Zasedání výkonného výboru svolává předseda výkonného výboru.

5. Výkonný výbor zejména:

a. svolává členskou schůzi a připravuje program jednání členské schůze

b. přijímá nové členy spolku

c. rozhoduje o vyloučení členů spolku

d. schvaluje dokumenty spolku, kromě stanov spolku

e. předkládá členské schůzi ke schválení výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku

f. řídí činnost spolku mezi jednáními členské schůze.

6. Členové výkonného výboru mají dispoziční právo k bankovním účtům spolku. V případě potřeby mohou toto právo delegovat na pracovníka nebo organizaci pověřenou vedením účetnictví spolku.

7. Předseda výkonného výboru je oprávněn využít na drobné mimořádné výdaje spojené s činností spolku částku 5 000 Kč (Pěttisíckorunčeských) ročně bez schválení členské schůze. Pro vyúčtování veškerých takových výdajů musí být předložen platný daňový doklad, opatřený podpisem předsedy a jednoho místopředsedy výkonného výboru spolku a zanesen do účetních knih spolku.

8. Členové výkonného výboru přebírají hmotnou zodpovědnost v plné výši za finanční i hmotné prostředky spolku jim svěřené v rámci výkonu jejich funkce.

9. Jedna pozice místopředsedy výkonného výboru přísluší členovi oddílu Pozemního hokeje Sokol Kbely, jmenovaného vedením oddílu. Tato osoba se po dobu výkonu funkce místopředsedy spolku, stává členem spolku, bez povinnosti platit členské příspěvky. Dnem ukončení působení ve funkci místopředsedy spolku zároveň zaniká členství ve spolku dle tohoto bodu stanov.

 

Čl. IX

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. Kontrolní komise se skládá ze tří členů - předsedy kontrolní komise a dvou řadových členů kontrolní komise. Členem kontrolní komise může být kterýkoliv člen spolku, s výjimkou členů výkonného výboru, zvolený členskou schůzí. Rozhodnutí kontrolní komise jsou přijímána většinou hlasů všech jejích členů. Výkon funkce člena kontrolní komise zaniká odvoláním členskou schůzí nebo písemným vzdáním se funkce doručeným výkonnému výboru. Funkční období členů kontrolní komise je dvouleté. Opětovná volba člena kontrolní komise je možná.

2. Práva a povinnosti kontrolní komise:

a. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně výkonný výbor a členskou schůzi

b. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů a dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

c. Předseda kontrolní komise je oprávněn svolat v naléhavém případě členskou schůzi spolku.

d. Členové kontrolní komise se účastní členské schůze. Na požádání musí být předsedovi kontrolní komise nebo členovi kontrolní komise pověřeného zastupováním předsedy kontrolní komise uděleno slovo.

e. Nejméně jednou ročně podává předseda kontrolní komise členské schůzi zprávu o činnosti kontrolní komise.

 

Čl. X

Hospodaření spolku

1. Hospodaření spolku se řídí platnými právními předpisy České republiky.

2. Příjmy spolku se skládají z:

a. členských příspěvků

b. darů od rodičů hráčů Oddílu pozemního hokeje Sokol Kbely, popř. darů od dalších fyzických či právnických osob

c. prostředků z dotací a grantů.

3. O koncepci hospodaření spolku rozhoduje členská schůze. Finanční i materiální prostředky spolek užívá k pokrytí nákladů své činnosti za účelem dosažení svých cílů.

4. Veškeré platby spolku schvalují svým podpisem alespoň dva členové výkonného výboru, s výjimkou drobných výdajů předsedy spolku (viz. Čl. VIII, odst. 7)

5. Na hospodaření spolku dohlíží kontrolní komise.

Čl. XI

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na Oddíl Pozemního hokeje Sokol Kbely, adresa Železnobrodská 961/4A v Praze 9 – Kbely.

 

Čl. XII.

Závěrečná ustanovení

1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.

2. Stanovy vypracoval přípravný výbor spolku a schválila ustavující členská schůze na adrese Železnobrodská 961/4A v Praze 9 – Kbely.

 

V Praze dne 5.10.2019